Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Harmonogram projektu

Harmonogram projektu

Etap analizy i diagnozy

1. Audyt programu nauczania i sylabusów

2.  Analiza i diagnoza sytuacji zastanej przy użyciu podejścia triangulacyjnego oraz opracowanie wytycznych do modyfikacji podstawy programowej i wprowadzenia modelu partycypacyjnego w tworzeniu programu studiów

Etap wdrożenia nowego programu i narzędzi informatycznych

3. Dostosowanie programu nauczania do potrzeb studentów (wdrożenie nowej metodyki nauczania), pracodawców (wymagane kompetencje) i przyszłych pokoleń (wprowadzenie elementów pro ekologicznych i związanych ze zrównoważonym rozwojem w kontekście społecznym) – w tym opracowanie nowego programu studiów, sylabusów i materiałów dydaktycznych oraz multimediów do 22 przedmiotów.

4. Wdrożenie narzędzi informatycznych (integracja narzędzia authoringowego z platformą e–learningową PJATK-EDUX)

5.     Wdrożenie  platformy  Living  Laboratory  -  narzędzia  dydaktycznego  podnoszącego  kwestie  informatyki  w  służbie społeczeństwa i stanowiącego pierwszy hub informacyjny między uczelnią a organizacjami pozarządowymi.

Etap oceny zaproponowanych rozwiązań

6. Uruchomienie i ewaluacja nowego programu studiów

7. Prowadzenie platformy Living Laboratory – projektów studenckich i ocena rozwiązania pod względem dydaktycznym oraz ewaluacja skuteczności włączania uczelni w kwestie pro-społeczne.

8. Uruchomienie i propagowanie mapy kompetencji

Działania  upowszechniające  i  włączające  będą  prowadzone  przez  cały  okres  trwania  projektu  i  koncentrowały się będą na propagowaniu nowatorskich metod kształcenia zdalnego oraz uwrażliwieniu na kwestie wykraczające poza czysto biznesowe myślenie o informatyce.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
 
Logotypy: Informatyka zrównoważonego rozwoju, PJATK, EEA & Norway grants