Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Cele projektu

Cele projektu

 

Cel główny projektu  

Ogólnym celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie nowego programu studiów Internetowych I stopnia na kierunku Informatyka. Efektem zaś - zwiększenie  efektywności  procesu  kształcenia w  konsekwencji  poprawy  kompetencji  zawodowych absolwentów  studiów  PJATK.  

 

Cele szczegółowe to:

• przeprowadzenie audytu programu studiów przy udziale pracodawców;

• wdrożenie metodyki umożliwiającej uelastycznienie systemu kształcenia i dostosowanie do sposobu uczenia się młodego pokolenia (nauczanie problemowe z wyk. urządzeń mobilnych, zogniskowane wokół kompetencji);

• opracowanie nowych sylabusów i materiałów do 22 przedmiotów, w tym wprowadzenie do programu elementów dotyczących ekologicznych aspektów IT;

• wdrożenie systemu badania efektywności procesu nauczania;•  wprowadzenie narzędzi umożliwiających obniżenie kosztów tworzenia materiałów zdalnych;

• wdrożenie „Living Lab” - społecznościowej platformy umożliwiającej np. organizacjom pozarządowym zgłaszanie tematów prac licencjackich, testowanie rozwiązań.

Cele w poszczególnych obszarach realizacji projektu:

Dydaktyka

Celem Projektu jest opracowanie i uruchomienie nowego programu kształcenia. Model ten opierać się będzie na nowatorskiej metodzie nauczania zdalnego, wprowadzanej w ramach studiów niestacjonarnych I stopnia z Informatyki, realizowanych za pośrednictwem internetu wraz z koniecznymi, wspierającymi ją narzędziami oraz udostępnienie materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach tych studiów również dla pozostałych studentów studiów informatycznych PJATK.

Organizacje NGO

Projektem tym PJATK rozpoczyna współpracę z III sektorem, w zakresie działalności dydaktycznej. Celem bezpośrednim jest wprowadzenie do programu dydaktycznego kwestii związanych z potrzebami pojawiającymi się na styku społeczeństwo-technologia a szczególnie tematyki osoby starsze-technologia. 

W trakcie realizacji Projektu rozwijana będzie platforma  Living Laboratory,  - powstała po analizie potrzeb społeczeństw związanych z postępem technicznym i technologicznym.  Platforma ta umożliwiać będzie podejmowanie szeregu działań z pogranicza technologii i życia codziennego. Zainteresowane nią osoby starsze będą zaangażowane w realizację zadań zapobiegających ich  wykluczeniu cyfrowemu. Studenci będą mieli za zadanie tworzyć aplikacje  informatyczne  przydatne osobom starszym. Będą również prowadzić, w ramach LL, szkolenia dla osób starszych.

Ekologia

Celem jest uzupełnienie programu  kształcenia  o  elementy pro-ekologiczne oraz  uwzględnienie najbardziej palących problemów na styku społeczeństwo/technologia. Powinno to wpłynąć na pojawienie się pracowników o większej  świadomości związku informatyki z kwestiami zrównoważonego rozwoju. Docelowo będzie to miało wpływ  np.  na wprowadzanie rozwiązań ekologicznych do firm.

Stanie się to przez włączenie do programu nauczania informatyki  elementów ekologicznych opracowanych na podstawie Green Comptia - programu  certyfikującego w  zakresie wykorzystywania  proekologicznych rozwiązań  w  Informatyce.   Zarówno w  zakresie zarządzania  serwerami,  wirtualizacji  danych  oraz  innych  technologii,  istnieją  metody  które  mogą ograniczyć  zużycie  energii  elektrycznej  i  tym  samym  zmniejszyć  emisję  CO2.     Powszechność  stosowania  sprzętu komputerowego i rozwiązań informatycznych sprawia,  że nawet niewielkie różnice w zużyciu energii mogą mieć ogromny wpływ na środowisko naturalne.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
 
Logotypy: Informatyka zrównoważonego rozwoju, PJATK, EEA & Norway grants