Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > O projekcie

O projekcie

Projekt „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK” realizowany jest przez Polsko–Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie, we współpracy z pracodawcami i organizacjami pozarządowymi.

Cel główny projektu

Celem głównym Projektu jest opracowanie i wprowadzenie nowego programu studiów internetowych I stopnia z Informatyki. Składają się na to: opracowanie programu studiów, opracowanie materiałów dydaktycznych; wdrożenie nowej metodyki, narzędzi i systemu wspierającego aktualizację treści oraz wprowadzanie do programu studiów tematyki zrównoważonego rozwoju.

 Geneza Projektu

Projekt jest efektem analizy rynku pracy dokonanej w PJATK, z której wynikało m. inn. że ciągle brak jest  osób z wykształceniem informatycznym. Deficytowi informatyków na rynku pracy można zapobiegać np. umożliwiając kształcenie w tym kierunku przez rozwój studiów internetowych. Analiza odnosiła się również do  przyczyn takiego stanu rzeczy i wynikło z niej, że to słabości programu kształcenia „na odległość” powodują, że studia przez Internet są mało popularne.

Dlatego przygotowano Projekt, który ma przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu kształcenia a w konsekwencji poprawy kompetencji zawodowych absolwentów studiów PJATK

 Adresaci Projektu

Grupą docelową są studenci PJATK, Informatyki I stopnia,  studiów niestacjonarnych, internetowych.

Beneficjentami Projektu będą również studenci pozostałych toków studiów Informatyki, organizacje pożytku publicznego i Wykładowcy Akademii.

Rezultaty projektu

W ramach projektu realizowany jest audyt  programu studiów na kierunku Informatyka I Stopnia  oraz opracowywane są sylabusy i  materiały dydaktyczne. W  proces audytu programu nauczania zaangażowani są przedstawiciele rynku pracy. W ramach organizowanych grup focusowych pracodawcy wypowiadają się na temat oczekiwanych kwalifikacji, przygotowania pracowników IT (kompetencji deficytowych). Rezultatem grup focusowych będzie opracowana mapa kompetencji uwzględniająca luki w programie nauczania.   Materiały dydaktyczne opracowywane są dla 22 przedmiotów realizowanych na studiach e-learningowych I stopnia na kierunku informatyka. W proces tworzenia materiałów zaangażowany jest metodyk nauczania specjalizujący się w tworzeniu nowych metodologii kształcenia dostosowanych do sposobu uczenia się młodego pokolenia (nauczanie problemowe, np. poprzez łamigłówki, studia przypadków itp.) z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Materiały dydaktyczne wzbogacane są również multimediami np. infografiki, wykresy, animacje, interakcje.

W ramach projektu  trwają prace nad uruchomieniem platformy Living Laboratory (LL), której zadaniami będą m.in. uwrażliwienie studentów na problemy i potrzeby osób starszych w obszarze nowych technologii, poprawa umiejętności praktycznych seniorów i oswajanie ich z nowymi technologiami. Osoby starsze będą włączane do procesu tworzenia, testowania i walidacji rozwiązań technologicznych im dedykowanym, opracowanych przez studentów w ramach zajęć oraz prac dyplomowych. Laboratorium takie ma szansę wpłynąć na wybór optymalnych z punktu widzenia seniora rozwiązań technologicznych testowanych w laboratorium. Spotkania w ramach zajęć Living Laboratory umożliwiają ponadto seniorom integrację z rówieśnikami, studentami, doktorantami, wykładowcami PJATK. 

Działania podejmowane w ramach Living Laboratory będą skoncentrowane na:

  • Bieżącym wsparciu przez studentów seniorów w rozwiązywaniu ich problemów z obsługą komputera i Internetu;
  • Zwiększenie zaangażowania seniorów przez umożliwienie im dodawania pomysłów do bazy tematów projektów dla LL rozwiązujących problemy życia codziennego seniorów dzięki zastosowaniu technologii mobilnych;
  • Zaangażowanie seniorów w testowanie nowych rozwiązań w LL, dzięki czemu poczują się potrzebni i odnajdą się w technologicznej rzeczywistości 

 

Zdjęcie: Platformy Living Laboratory

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
 
Logotypy: Informatyka zrównoważonego rozwoju, PJATK, EEA & Norway grants